AnAge Browser

Kingdom
Phylum
Class
n entries
Options
Animalia
Chordata
Actinopterygii 1
Amphibia 175
Aves 1194
Cephalaspidomorphi 17
Chondrichthyes 118
Chondrostei 14
Cladistei 1
Coelacanthi 1
Dipnoi 3
Holostei 4
Mammalia 1335
Reptilia 546
Teleostei 807

Found 13 branches in Chordata (query or survey).